གཟིགས་གནང་མི་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

༉ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ནང་

གནས་ཚུལ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

We update at the earliest possible for you!

རྫོང་ཁའི་གནས་ཚུལ་གཟིགས་ དུས་མཐུན་ཞུགས་ཚུགས།

མི་དབང་མཆོག་གི་ འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི།

༢༡/༢/༢༠༡༣  ༉ ད་རིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ དགུང་ལོ་༣༣ བཞེས་པའི་ འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ས་གནས་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ཨིན་པས།
ཐིམ་ཕུ་ལུ་ དུས་ཆེན་དེ་ ལྕང་གླིང་མི་ཐང་ནང་ བློན་ཆེན་འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར་འཕྲིན་ལས་མཆོག་གིས་ སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སྦེ་ བྱོན་གནང་ཐོག་ལས་ མི་མང་དང་གཅིག་ཁར་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ཨིན་པས།
མི་དབང་མཆོག་གི་ འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་དེ་ ཉིན་གྲངས་༣ གྱི་རིང་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་དང་ ལས་ཁང་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ག་ར་ སྒོ་བསྡམ་བཞག་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

No comments:

Post a Comment