གཟིགས་གནང་མི་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

༉ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ནང་

གནས་ཚུལ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

We update at the earliest possible for you!

རྫོང་ཁའི་གནས་ཚུལ་གཟིགས་ དུས་མཐུན་ཞུགས་ཚུགས།

གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༢༨/༡༢/༢༠༡༢
ད་རེས་ནངས་པ་ སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ དཔལ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ དབང་ཆེན་ཞུ་མི་ དད་ཅན་ཚུ་གིས་ ས་གནས་ལུ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་གིས་ ལང་མ་ཚུགས་པར་ མོ་ཆུ་ལས་ ཆུ་དབོག་སྟེ་ འཐུང་དོ་ཡོད་མི་གིས་མ་ཚད་པར་ གྱོན་ཆས་ཚུ་ཡང་ གཙང་ཆུ་དེ་ནང་ འཁྱུ་མི་ལུ་བརྟེན་ གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་ གནོད་ཉེན་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།


No comments:

Post a Comment