གཟིགས་གནང་མི་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

༉ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ནང་

གནས་ཚུལ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

We update at the earliest possible for you!

རྫོང་ཁའི་གནས་ཚུལ་གཟིགས་ དུས་མཐུན་ཞུགས་ཚུགས།

གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༢༢/༡/༢༠༡༣
ཁ་ཙ་ བློན་ཆེན་འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར་འཕྲིན་ལས་མཆོག་ རྐང་པ་ར་ལས་ པདྨ་དགའ་ཚལ་ལུ་ ལོག་བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་ ནི་ར་ ཨ་མ་ཆུ་ནང་ ཐོགས་ལུས་མི་ སྒེར་གྱི་སྣུམ་འཁོར་བོ་ལི་རོ་དེ་ བཏོན་ནི་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་དང་བསྟུན་ ཁོ་རའི་ སྣ་ཁྲིད་འབད་མི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་སྣུམ་འཁོར་ པའི་ལོཊི་གིས་ ཐགཔ་བཏགས་ཏེ་ ཆུ་ནང་ལས་ བཏོན་པའི་བསྒང་།

No comments:

Post a Comment