གཟིགས་གནང་མི་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

༉ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ནང་

གནས་ཚུལ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

We update at the earliest possible for you!

རྫོང་ཁའི་གནས་ཚུལ་གཟིགས་ དུས་མཐུན་ཞུགས་ཚུགས།

གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༢༣/༡/༢༠༡༣
ད་རེས་ནངས་པ་ འབྲུག་སོ་ནམ་དང་བཟའ་སྤྱོད་ཁྲིམས་དོན་དབང་འཛིན་གྱི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་ གཞལམ་སྒང་གི་ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ བྱ་ནད་ཨེཆི་ཝཱན་ཨེན་ཝཱན་ ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་མི་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གུ་ སྨན་ཆུ་གཏོར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནམ་མཁའ་གླིང་གཡུས་ཚན་ནང་ བྱ་ཚུ་ལུ་ ནད་གཞི་ཨེཆི་ཝཱན་ཨེན་ཝཱན་ ཟུན་མི་ལུ་བརྟེན་ ཁྱིམ་གུང་༤༦ གི་ བྱ་༣༩༦ ལྷགཔ་ཅིག་ བསད་དགོཔ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ད་རེས་ ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ བྱ་ནད་ཐོན་སའི་ ས་ཁོངས་ནང་ལས་ བྱ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ཚོང་སྒྱུར་འཐབ་ནི་ལས་ བཀག་དམ་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

No comments:

Post a Comment