གཟིགས་གནང་མི་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

༉ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ནང་

གནས་ཚུལ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

We update at the earliest possible for you!

རྫོང་ཁའི་གནས་ཚུལ་གཟིགས་ དུས་མཐུན་ཞུགས་ཚུགས།

གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༢༡/༡/༢༠༡༣
སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡༩ ལུ་ བློན་ཆེན་འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར་འཕྲིན་ལས་མཆོག་གིས་ བཀྲིས་སྒང་ ར་ལྡི་རྒེད་འོག་ནང་ མཁར་དུང་མེ་རག་གི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ འགོ་འབྱེད་གནང་པའི་བསྒང།


No comments:

Post a Comment