གཟིགས་གནང་མི་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

༉ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ནང་

གནས་ཚུལ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

We update at the earliest possible for you!

རྫོང་ཁའི་གནས་ཚུལ་གཟིགས་ དུས་མཐུན་ཞུགས་ཚུགས།

གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༢༡/༡/༢༠༡༣
སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡༩ ལུ་ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་གིས་ ཇི་ཝེལ་ ཨིན་ད་ ཀ་རཱུན་ཟེར་མི་ དཔེ་དེབ་ཅིག་ གསར་བཏོན་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ད་ དཔེ་དེབ་དེ་ནང་ པར་རིས་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་བཙུན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་སྐོར་ལས་ བཀོད་དེ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ བི་ཨེམ་སི་སྒེར་སྡེ་གིས་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

No comments:

Post a Comment