གཟིགས་གནང་མི་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

༉ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ནང་

གནས་ཚུལ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

We update at the earliest possible for you!

རྫོང་ཁའི་གནས་ཚུལ་གཟིགས་ དུས་མཐུན་ཞུགས་ཚུགས།

གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༢༧/༤/༢༠༡༣
ཁ་ཙ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་ནང་ བློན་ཆེན་འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར་འཕྲིན་ལས་མཆོག་གིས་ ས་མཚམས་འཁོར་ལམ་(དཱན་ཏག་)གྱི་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ གུང་བློན་གོང་མ་ ཨེ་ཊི་ པར་ན་ཡེཀ་, ཨེསི་ཨེམ་, ཝི་ཨེསི་ཨེམ་དང་གཅིག་ཁར་ མཇལ་ཕྲད་གནང་པའི་བསྒང་།


No comments:

Post a Comment