གཟིགས་གནང་མི་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

༉ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ནང་

གནས་ཚུལ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

We update at the earliest possible for you!

རྫོང་ཁའི་གནས་ཚུལ་གཟིགས་ དུས་མཐུན་ཞུགས་ཚུགས།

གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༢༣/༤/༢༠༡༣
ཁ་ཙ་ འབྲུག་ལུ་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་ (གཡོན་ཁ་ཐུག་ལས)ནོར་ཝེ་དང་ ནི་དར་ལེནསི་ སུ་ཝི་ཌེན་ དེ་ལས་ སི་པེན་གྱི་ གཞུང་ཚབ་གསརཔ་ཚུ་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཁོང་རའི་ ངོ་སྤྲོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཕུལ་བའི་ཤུལ་ལས་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་ནང་ བློན་ཆེན་འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར་འཕྲིན་ལས་མཆོག་དང་གཅིག་ཁར་ མཇལ་ཕྲད་གནང་པའི་བསྒང་།

No comments:

Post a Comment