གཟིགས་གནང་མི་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

༉ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ནང་

གནས་ཚུལ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

We update at the earliest possible for you!

རྫོང་ཁའི་གནས་ཚུལ་གཟིགས་ དུས་མཐུན་ཞུགས་ཚུགས།

གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༢༢/༤/༢༠༡༣
སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༢༠ ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ དྲག་ཁག་གསུམ་གྱི་ དམག་སྡེའི་འགོ་དཔོན་༢༦ ལུ་ དམག་སྲིད་འོག་མ་ལས་ དམག་སྲིད་ལུ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གནང་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ འབྲུག་གི་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་ལས་ དམག་སྲིད་༡༦ དང་ སྐུ་སྲུང་དམག་སྡེའི་དམག་སྲིད་༧ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་ དམག་སྲིད་༣ གྱིས་ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་གི་ གསེར་ཁྲི་ཁང་བཟང་ནང་སྦེ་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་ལས་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་ ལེགས་དར་ཞུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

No comments:

Post a Comment