གཟིགས་གནང་མི་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

༉ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ནང་

གནས་ཚུལ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

We update at the earliest possible for you!

རྫོང་ཁའི་གནས་ཚུལ་གཟིགས་ དུས་མཐུན་ཞུགས་ཚུགས།

གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༢༨/༥/༢༠༡༣
༉ རང་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ སྟོན་པའི་དུས་ཆེན་ལྔ་འཛོམས་དང་འབྲེལ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་ གསུང་རབ་ཉམས་གསོ་ཡིག་ཚང་གིས་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རབ་སྡེ་ལུ་ གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་༡༥༠,༠༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་གནས་པའི་ རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ བསྟན་འགྱུར་པོ་ཏི་༢༡༣ ཞལ་འདེབས་སྦེ་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཞལ་འདེབས་ཕུལ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ འདས་པའི་ལོ་ནང་ དབང་རྫོང་མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་སྐབས་ལུ་ བསྟན་འགྱུར་ཆ་མཉམ་ར་ མེ་མཆོད་བཞེས་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས།
གསུང་རབ་ཉམས་གསོའི་འགོ་དཔོན་ དཔལ་ལ་གིས་ སླབ་མིའི་ནང་ གསུང་རབ་ཉམས་གསོ་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གྲྭ་ཚང་དང་ བཤད་གྲྭ་ དེ་ལས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ལུ་ འཛིན་རིམ་ཐོག་གི་ དཔེ་ཆའི་རིགས་ཚུ་ཡང་ ཆོས་སྦྱིན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ རིན་མེད་སྟོང་པར་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དོ་ཟེར་ཨིན་པས།
གསུང་རབ་ཉམས་གསོ་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་ དཔེ་ཆ་རྙིངམ་ཚུ་ཡང་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ གློག་རིག་ཀམ་པུས་ཊར་ནང་ བཙུགས་ཐོག་ལས་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་དེ་ དགོན་སྡེ་ཁག་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

No comments:

Post a Comment