གཟིགས་གནང་མི་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

༉ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ནང་

གནས་ཚུལ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

We update at the earliest possible for you!

རྫོང་ཁའི་གནས་ཚུལ་གཟིགས་ དུས་མཐུན་ཞུགས་ཚུགས།

དྲག་ཁག་གསུམ་གྱི་ འགོ་དཔོན་༢༦ ལུ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་།

ཁ་ཙ་ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༢༠ ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ དྲག་ཁག་གསུམ་གྱི་ དམག་སྡེའི་འགོ་དཔོན་༢༦ ལུ་ དམག་སྲིད་འོག་མ་ལས་ དམག་སྲིད་ལུ་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གནང་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ འབྲུག་གི་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་ལས་ དམག་སྲིད་༡༦ དང་ སྐུ་སྲུང་དམག་སྡེའི་དམག་སྲིད་༧ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་ དམག་སྲིད་༣ གྱིས་ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་གི་ གསེར་ཁྲི་ཁང་བཟང་ནང་སྦེ་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་ལས་ གོ་ནས་ཡར་སེང་གི་ དར་ཞུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

No comments:

Post a Comment