གཟིགས་གནང་མི་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

༉ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ནང་

གནས་ཚུལ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

We update at the earliest possible for you!

རྫོང་ཁའི་གནས་ཚུལ་གཟིགས་ དུས་མཐུན་ཞུགས་ཚུགས།

གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༢༩/༦/༢༠༡༣  
ཁ་ཙ་ རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ ནིའུ་ལྡི་ལི་ལུ་ འབྲུག་གི་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁང་ནང་སྦེ་ འབྲུག་ལུ་ ཇ་པཱན་གྱི་གཞུང་ཚབ་ ཏ་ཀི་ཤི་ ཡ་གི་དང་ ཇ་པཱན་ལུ་ འབྲུག་གི་གཞུང་ཚབ་ བི་ རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ གྲོགས་རམ་གྱི་ ཆིངས་ཡིག་ཅིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་ གསར་སྤང་ ཏག་ལའེ་ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཇ་པཱན་གཞུང་གིས་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ཐེབས་ ཡེན་དུང་ཕྱུར་༡ དང་ ས་ཡ་༥༡ བྱིན་ནི་གི་ གྲོས་འཆམ་བྱུང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།


No comments:

Post a Comment