གཟིགས་གནང་མི་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

༉ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ནང་

གནས་ཚུལ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

We update at the earliest possible for you!

རྫོང་ཁའི་གནས་ཚུལ་གཟིགས་ དུས་མཐུན་ཞུགས་ཚུགས།

གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུཧ།

༡༩/༦/༢༠༡༣
ཁ་ཙ་ ལྕམ་སྒང་གི་བཙོན་པ་༡༢༡ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་ གདོང་དཀར་ལ་དང་ སྤང་སྤེད་ས་ གཡུས་ལྟག་དགོན་པ་ དེ་ལས་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་ ལྷ་ཁང་དཀར་པོ་དང་ སྟག་ཆུ་དགོན་པ་ ཡོང་སྟོང་དགོན་པ་ཚུ་ནང་ སོང་མི་དེ་ཡང་ ཡངས་བཙོན་ཐོག་ ལྷ་ཁང་༦ ཉམས་གསོ་དང་ གསར་བཞེངས་ཀྱི་ ལཱ་ཚུ་ནང་ ཆ་རོགས་འབད་ནི་ཨིན་པས།
སྡེ་ཚན་དང་པའི་ནང་ བཙོན་པ་༣༠ འབད་མི་དེ་ དུས་ཅི་ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ སྤ་རོ་གཡུས་ལྟག་དགོན་པ་ལུ་ བཏང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་བསྟུན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ བཙོན་ཁང་ཚུ་ལས་ བཙོན་པ་༢༨ ལུ་ བཙོན་གྲོལ་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

No comments:

Post a Comment